Seçme ve Seçilebilme Yeterlilikleriyle İlgili Önemli Duyuru

Oda Organ seçimleri ile ilgili olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında Yönetmeliğin 5. ve 6. Maddesi uyarınca;

Seçme Yeterliliği için; (Yönetmelik Madde 5)

a) Seçim tarihi itibarıyla en az 2 (iki) yıldır Odaya kayıtlı olmak,

b) Gerçek kişiler ile tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcileri için seçim günü itibarıyla 18 (on sekiz) yaşını doldurmuş olmak,

c) Tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcileri için, ana sözleşmeye uygun şekilde temsil ve bağlayıcı işlem yapmaya yetkilendirilmiş ve ticaret siciline tescil edilmiş olmak,

d) Odaya kaydını gerektiren ticari ve sınai kazanç dolayısıyla gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olmak,

e) 5174 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi uyarınca meslek grubu ve seçmen listelerinden silinmemiş olmak veya Kanunda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmiş olmak suretiyle yeniden meslek grubu ve seçmen listelerine dahil edilmiş olmak

f) Askı listesinde bulunmamak (İki yıl ve daha fazla süredir aidat borcu bulunmamak)

g) Yönetmeliğin 11. Maddesi uyarınca Seçim tarihinden itibaren geriye doğru altı ay içinde yapılan, üyelerin meslek grubu değişiklikleri seçimlerde dikkate alınmaz. Bunlar bir sonraki genel seçimlerde uygulanır.

Bu şartlar şubeleri temsile yetkili kılınanlar için de aranır.

Seçilebilme Yeterliliği İçin;  (Yönetmelik Madde 6)

a)  Seçim tarihi itibarıyla en az 2 (iki) yıldır Odaya kayıtlı olmak,

b) Gerçek kişiler ile tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcileri için seçim günü itibarıyla 25 yaşını doldurmuş ve okur-yazar olmak,

c) Ticaret şirketlerinde, şirketin ortağı ve/veya yöneticisi olması ve şirketi temsil ile bağlayıcı işlem yapmaya yetkili bulunması ve yetkililik süresinin seçimden en az 6 ay (altı ay) öncesini kapsaması

d) Ticaret şirketleri dışındaki tüzel kişilere ait ticari işletmelerde, gerçek kişi temsilcinin işletmenin sahibi veya temsilcisi olması ve ticari işletmeyi temsil ile bağlayıcı işlem yapmaya yetkili bulunması ve yetkililik süresinin seçimden en az 6 ay (altı ay) öncesini kapsaması,

e) Gerçek kişilere ait ticari işletmelerde ticaret siciline tescil edilmiş temsilcinin bulunması halinde bunların işletmeyi temsil ile bağlayıcı işlem yapmaya yetkili bulunması ve yetkililik süresinin seçimden en az 6 ay (altı ay) öncesini kapsaması,

f) 5174 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi uyarınca meslek grubu ve seçmen listelerinden silinmemiş olmak veya Kanunda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmiş olmak suretiyle yeniden meslek grubu ve seçmen listelerine dahil edilmiş olmak

g) Askı listesinde bulunmamak (İki yıl ve daha fazla süredir aidat borcu bulunmamak)

h) İflas etmemiş ya da iflas etmiş olsa bile itibarını hükmen yeniden kazanmış olmak,

ı) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından hapis cezasına mahkûm olmamak,

i) Oda ve borsaya kaydını gerektiren ticari ve sınaî faaliyetten elde edilen kazanç dolayısıyla gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olmak

j) Yönetmeliğin 11. Maddesi uyarınca Seçim tarihinden itibaren geriye doğru altı ay içinde yapılan, üyelerin meslek grubu değişiklikleri seçimlerde dikkate alınmaz. Bunlar bir sonraki genel seçimlerde uygulanır.

Bu şartlar şubeleri temsile yetkili kılınanlar için de aranır.