Kapasite Raporu

Kapasite Raporu Nedir

Kapasite raporu; sınai üretim yapan tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarının üretim gücünü gösteren ve onay tarihinden itibaren 2 yıl geçerli olan bir belgedir.

Kapasite raporları düzenlenebilmesi için öncelikle imalat sanayinde faaliyet gösteren firmaların ticaret siciline tescili ve işyerinin bulunduğu yerdeki odaya üye olması gerekir.

Kapasite raporları; firmaların iletişim bilgilerinin yanı sıra, yıllık üretim kapasitelerini, makine parkını, kullandıkları hammaddeleri, kapasite hesaplamaları ile sermaye ve istihdam bilgilerini içerir.

Kapasite Raporu Tanziminde Amaç

Kapasite raporları ülkenin sınai üretim gücünü tespit etmek, ekonomik ve stratejik plan ve programlara ışık tutmak amacıyla düzenlenirler.

Kapasite Raporunun Yasal Dayanağı

 • 28.5.1975 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 7/9914 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı,
 • 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu
 • 6948 sayılı Sanayi Sicil kanunu,

Kapasite Raporunun Kullanıldığı Yerler

 • Yatırım Teşvik Belgesi,
 • Dahilde İşleme İzin Belgesi,
 • Geçici Kabul İzin Belgesi müracaatlarında ve bu belgeler kapsamındaki taahhütlerin kapatılması aşamasında,
 • Yasal bir zorunluluk olan ve indirimli tarifeden elektrik kullanımı için gerekli görülen Sanayi Sicil Belgesi müracaatlarında,
 • Muhtelif İthalat ve İhracat işlemlerinde,
 • Resmi ve özel ihalelerde,
 • Yurtiçi ve yurtdışı kredi teminlerinde,
 • Yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katılımlarda,
 • Tahsisli veya ithalinde tarife kontenjanı uygulanan hammaddelerin temininde,
 • İmalatçı belgesi alımında,
 • Vergi incelemelerinde,
 • Kamunun muhtelif amaçlı incelemelerinde

gerekli olmakta ve ayrıca ülkenin sanayi envanterinin çıkartılması çalışmaları ile seferberlik plan ve programlarına ışık tutmaktadır.

Raporun Geçerlilik Süresi ve Yenileme

Kapasite raporları düzenlendiği tarihten itibaren, firma tarafından değişiklik talebinde bulunulmaması veya Odalarca değişiklik tespit edilmemesi halinde iki yıl geçerlidir. Odalarca yapılmakta olan uyarılar da dikkate alınarak geçerlilik süresi dolmadan birkaç ay önce yenileme talebinde bulunulması gerekmektedir.

Kapasite raporunda yer alan bilgilerin değişmesi halinde, raporun yenilenmesi bürokratik işlemler sırasında problem çıkmaması açısından çok önemlidir.

Raporda yer alan makinalar kiralık (leasing dahil) ve kira sözleşmesi süresi 2 yıldan az ise sözleşmenin bitim tarihi raporun geçerlilik süresini belirler.

Makina Kira Sözleşmesi süresi, kapasite raporu için başvuru tarihinde 1 yıldan az ise bu makinalar için kapasite raporu düzenlenmez.

Kapasite Raporu Başvurusu ve Ücretleri

 • Kapasite raporu başvurusunda bulunmak için Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası’na üye olmak zorunludur.
 • İşyeri adresi değişikliklerini Ticaret Siciline bildirmeyen üyelerimizin Kapasite Raporu müracaatları kabul edilmeyecektir.
 • Kapasite raporu başvurusu, bir nüsha “Kapasite Raporu Müracaat Formu” doldurularak, istenen belgelerle Kapasite Raporu Birimine yapılır.
 • Kapasite Raporu Müracaat Formu elden veya web sayfamızdan ücretsiz elde edilebilmektedir.

Kapasite Raporu Müracaat Formu ve gerekli evraklar için tıklayınız..

Kapasite Raporu Ücreti

1. Aşağıda ki hesap numaralarının birisinden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) hesabına 2.200,00 TL’lik onay harcı yatırılarak, dekontu başvuru esnasında ibraz edilecektir.

ŞB. KODU HESAP NO IBAN NO BANKA ŞUBESİ
4201 785529 TR10 0006 4000 0014 2010 7855 29 T.İŞ BANKASI AKAY
153 69072 TR35 0004 6001 5388 8000 0690 72 AKBANK BAKANLIKLAR
760 5994350-5032 TR02 0001 0007 6005 9943 5050 32 ZİRAAT BANKASI AKAY
184 2068017 TR21 0001 5001 5800 7293 5864 13 VAKIFLAR BANKASI MERKEZ
1311 16000038 TR14 0001 2001 3110 0016 0000 38 HALKBANK ÇUKURAMBAR TİCARİ

2. Aşağıda ki hesap numarasından Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası hesabına 1.600,00 TL Kapasite Raporu onay harcı yatırılarak, dekontu başvuru esnasında ibraz edilecektir.

ŞB. KODU HESAP NO IBAN NO BANKA ŞUBESİ
0344 16000124 TR25 0001 2009 3440 0016 0001 24 HALKBANK ERZİNCAN

Kapasite Raporunun Hazırlanma Süresi

Firma Kapasite Raporu Müracaat Formunu doldurarak müracaat ettikten sonra Kapasite Raporu Birimince görevlendirilen ekspertiz heyeti firma işyerinde inceleme yapar. Bilgiler ve belgeler değerlendirilerek hazırlanan raporlar onay için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’ne gönderilir. Bu işlemler yaklaşık olarak 10 gün sürebilmektedir.

TOBB Onaylı Kapasite Raporundan Tasdikli Suret Verilmesi

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası’nca hazırlanan kapasite raporu firmayla mutabakat sağlandıktan sonra Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’ne onay için gönderilir. Onaydan dönen rapor İstanbul Sanayi Odası’nda muhafaza edilir ve firmalar ilgili mercilere kapasite raporu ibraz etmek istedikleri zaman bu rapordan onaylı kopya alırlar.

Tasdik Fiyatı (Her yılın Ocak ayında değişir): 220,00 TL

Onaylı rapor kopyası almak için firma, antetli kağıdına kaç adet istendiğini belirtir şekilde, aşağıda örneği görülen dilekçe ile başvurur.

Dilekçe örneği,

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı’na
ERZİNCAN

…../…../…….. tarih ve ………….. numaralı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tasdikli kapasite raporundan ……….adet raporun ………………………….’ye ibraz edilmek üzere verilmesini arz ederiz. Firma Ticaret Sicil No:

Firma Kaşesi ve
Yetkili İmza

Sanayi Birimi
Zeki Buğra AKMAN
0 (446) 214 29 81 – Dahili: 1190
akman@erzincantso.org.tr