Erzincan’ın Ekonomik Yapısı

Bugün olduğu gibi Cumhuriyetten önceki dönemde de Erzincan`ın ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. XIV yy` da İbn-i Batuta da kentte dokumacılığın ve bakır eşya yapımının ileri düzeyde olduğunu kaydeder.

Evliya ÇELEBİ`ye göre XVII yy. ortalarında Erzincan`ın alçak duvarlı kalesi içinde; 200 ev ile bir cami vardır. Kale dışında ise 1800 ev, 7 cami, 60`dan çok mescit ile 500`den fazla dükkânın bulunduğu bir çarşı ve bedesten bulunmaktadır. 500 dükkânın varlığından bahsetmesi XVII yy. ortalarında ilde ticaretin gelişmiş olduğunu göstermektedir.

Cumhuriyetin ilk yıllarında da ilimizin ekonomisinin tarım ve hayvancılığa dayalı olma özelliği devam etmiştir. Tüm Doğu Anadolu`da olduğu gibi Erzincan`da da sanayi hemen hemen hiç yoktu.1939 depremi ile Erzincan ili tamamen harap olmuştur.

Deprem, ilin kalkınma çabalarını olumsuz yönde etkilemiştir. Deprem riski özel kesim yatırımlarının il`de yapılmasını engellemiştir.

1960 yıllarından sonra şehirdeki imkânların köylere kadar götürülmesine çalışılma; yol, su, elektrik, gibi hizmetler başta olmak üzere pek çok hizmet devlet tarafından köylünün ayağına kadar götürülmek suretiyle köyden kente göç olayının yavaşlatılması amaçlanmıştır.

Ticaret ve sanayi ise il merkezinde yoğunlaşmıştır. İlimiz kalkınmada öncelikli iller kapsamında olup, genel teşvik tedbirlerinden faydalanmaktadır.

Yatırımların Teşviki

2011 yılı sonu itibariyle 36 adet teşvik belgesi alınmış olup, bu belgelerin toplam sabit yatırım tutarı 354.974.043 TL, öngörülen istihdam ise 897 kişidir.

Sigorta Primi ve Gelir Vergisi Stopajı Teşviki

2011 yılı sonu itibariyle 5084 sayılı yasa kapsamında sigorta pirimi (yüzde 100) ve gelir vergisi teşvikinden organize sanayi bölgesinde faydalanan iş yeri sayısı 25, sigortalı işçi sayısı ise 905 kişidir. OSB dışında tüm sektörlerde teşvikten (yüzde 80) faydalanan işyeri sayısı 512 adet, sigortalı sayısı 7.408 kişidir. Toplam olarak 5084 sayılı yasadan faydalanan iş yeri sayısı 537 adet, sigortalı işçi sayısı ise 8.313 kişidir.

5510 sayılı kanun gereği borcu olmayan işveren sigorta pirimin den 5 puan indirim yapılmasından faydalanan, iş yeri sayısı 1.397 adet, sigortalı işçi sayısı ise 4.190 kişidir.

4447–6111 sayılı kanunlar gereği 18–29 yaş arası işçi çalıştıran işveren sigorta pirimi indiriminden yüzde 100 faydalanan, iş yeri sayısı 99 adet, sigortalı işçi sayısı ise 410 kişidir.

Sigorta pirimi indiriminden genel toplamda faydalanan, iş yeri sayısı 2.033 adet sigortalı işçi sayısı ise 12.913 kişidir.

Bedelsiz Arsa ve Arazi Tahsisi Teşviki

5084 sayılı yasaya göre 2011 yılı sonu itibariyle arsa ve arazi talep eden firma sayısı 14 adettir. Bu başvurulardan 3 adedi olumlu olarak sonuçlanmış ve taşınmazlar devredilmiştir. Başvurulardan 5 adedi uygun görülmemiş olup, 5 adedinin işlemi ise devam etmektedir. Bu yatırımlarda öngörülen istihdam 81 kişidir.

Bedelsiz arsa ve arazi tahsisini yeniden düzenleyen 4706 sayılı yasaya göre 2010 yılında 5777 bin m2 yüzölçümünde 25 adet taşınmazın satışı yapılmıştır.

Enerji Desteği Teşviki

5084 sayılı yasaya göre yararlanan firma sayısı 29 adet olup, 2006 yılında başlayan uygulamadan 2011 yılı sonu itibariyle ödenen toplam enerji desteği tutarı 5.000.176 TL’dir.

Tarım

Cumhuriyet öncesinde Erzincan İlinde nüfusun tamamına yakın bir bölümü tarımla uğraşmaktaydı. 1875 tarihli Erzurum Vilayet Salnamesine göre Erzincan sancağında üretilen tarım ürünleri şöyle sıralanmıştır; buğday, arpa, darı, fasülye, kavun, karpuz, dut, soğan, zerdali, erik ve elma önemli yer tutmaktadır. Bu ürünler içerisinde en önemli yeri buğday oluşturmaktadır. 1927 yılı tarım sayımı sonuçlarına göre toplam nüfusun 103.030’u tarımdan geçimini sağlamaktadır.

Tarım bakımından ilin ova kesimi ile yüksek kesimi arasında önemli farklar vardır. Yüksek ve dağlık kesimde hayvancılık ön plana çıkmaktadır. Erzincan ovasının batı kesimlerinde ve Üzümlü ilçesinde bağ ve bahçelik alanlar yaygındır. Yükseklik arttıkça kuru tarım egemen olmaya başlar.

İldeki su kaynaklarının bolluğu sulu tarım yapma imkanını sağlamıştır. Erzincan ovası sulama şebekesinin yapımına 1951 yılında başlanmış olup, 1957 yılında ova kısmi olarak sulamaya açılmıştır. Sulamayla birlikte tarım alanında reel bir gelir artışı söz konusu olmuştur. 1950’lerden sonra başlayan makineleşme tarımda verimliliği artırmıştır.

1950-1980 yılları arasında ilin tahıl ekim alanları yüzde 141, baklagil ekim alanları yüzde 261, patates ekim alanları yüzde 269 oranında artmıştır.

Erzincan Ovası, Mercan Ovası, Çadırkaya ve Çayırlı ovaları tarım bakımından çok elverişlidir. Ayrıca Kemah ve Kemaliye ilçelerinde Fırat vadi şeridinde tarıma elverişli topraklar bulunmaktadır.

Doğu Anadolu Bölgesinde iklim yapısı nedeniyle ayrı bir yere sahip olan Erzincan bitkisel üretimde ürün çeşitliliği göstermektedir. Tarımsal eğitim-yayım ve demonstrasyon çalışmaları sonucu Merkez ve Üzümlü ilçelerinde sebzecilik Pazar ihtiyacı için üretilmeye başlanmıştır. Başta domates, karpuz, kavun ve salatalık olmak üzere çeşitli sebzeler il dışına pazarlanmaya başlamıştır. Sebzeciliğin gelişmesinde son yıllarda yaygınlaşmaya başlayan basınçlı sulama sistemlerinin de etkisi bulunmaktadır. Basınçlı sulama üretim ve verim artışının yanında hastalıkların kontrolünü kolaylaştırmıştır.

İl Özel İdaresi tarafından sübvanse edilen meyvecilik projeleri ile Birleşmiş Milletler tarafından finanse edilen Sivas-Erzincan Kalkınma Projeleri kapsamında; başta elma, üzüm ve kiraz olmak üzere değişik kapama meyve bahçeleri oluşturulmuştur. Meyve fidanlığı tesis edilerek çiftçilerin fidan ihtiyaçları karşılanmaktadır.

İlimiz topraklarından 202.704 ha ekilebilir arazidir. Ekilebilen arazinin özellikle Erzincan ve Tercan ovalarının tamamı sulanabilmekte ve yüksek verim alınmaktadır. Toprağın kullanım şekillerine göre dağılımı aşağıdaki tabloda ve grafikte gösterilmiştir.

Arazinin Kullanımına Göre Dağılımı

İlimizde toplam 202.704 ha. arazinin 96.963 ha’ı sulu, 40.773 ha’ı sulanamayan tarım alanıdır. Sulanan arazi miktarının 40.986 ha’rı merkez ilçededir. Sulanan alanın 70.222 ha’ı devlet sulamaları, 26.741 ha’ı halk sulamalarından oluşmakta, toplam sulama oranı % 70,4’e ulaşmıştır.

Devlet Su İşleri tarafından Erzincan 2. merhale sulama kapsamında Erzincan Ovasın’da 25.971 ha., Tercan Ovasın’da 12.000 ha., toplam 37.971 ha. alan sulamaya açılmıştır Erzincan Barajı sulama kanallarının tamamlanması 5000 ha. Alan, il Özel idaresi sulama projeleri ve halk sulamalarıyla toplam sulanan alan 96.963 ha.’ya ulaşmıştır. Erzincan Ovasında sulanmayan tarım arazisi kalmamıştır.

Sulama şebekeleri sulama birliklerine devredilmiştir.

Tarım Arazisinin Sulama Durumu

2010 yılında İl’de 104.395 ha. alanda tarla ürünleri ekilmiş olup, 42.900 ha. alan nadasa bırakılmıştır. 3.471 ha. alanda meyvecilik, 2.955 ha. alanda sebzecilik ve 865 ha. alanda bağcılık yapılmaktadır.

En çok ekimi yapılabilen ürünler şekerpancarı, buğday, arpa, kuru fasülye bitkileridir. Şeker pancarı ve kuru fasulye üretimi Türkiye üretim payı açısından önemli yer tutar. Diğer ürünlerin üretimi ise daha çok ilin ihtiyaçlarına yöneliktir.

Tarla bitkilerinden; hububat (buğday, arpa, çavdar), Yemeklik Baklagiller (kuru fasülye, nohut), Endüstri Bitkilerinden; şeker pancarı, patates, Yem Bitkilerinden; yonca, fiğ, korunga, sorgusundan otu, tritikale ve silajlık mısır, Sebzelerden; domates, soğan, taze fasülye, biber lahana, kabak, kavun, karpuz, Meyvelerden; elma, armut, üzüm, zerdali, ayva, kayısı, erik, vişne, kiraz, şeftali, ceviz, dut önemli ürünlerdir.

İl’de sebze üretiminde; 2010 yılında 72.456 ton domates, 11.380 ton salatalık, 3.437 ton biber, 2.725 ton taze fasulye-barbunya, 355 ton patlıcan, 9.755 ton karpuz, 4.612 ton kavun, 586 ton taze soğan üretilmektedir.

Meyve üretiminde; 2010 yılında 14.094 ton elma, 6.237 ton zerdali, 6.278 ton armut, 4.616 ton kayısı, 5.930 ton üzüm, 141 ton ceviz, 449 ton dut, 981 ton vişne, 2.356 ton kiraz üretimi gerçekleştirilmiştir.

Hayvancılık

İlimizde hayvancılık önemli geçim kaynaklarından biridir. Hayvancılıkta koyun ve sığır yetiştiriciliği önemli bir yer tutmaktadır.

İI doğal otlaklar bakımından oldukça zengindir. Munzur Dağı üzerinde bulunan geniş otlaklar, Melan Yaylaları, Kemaliye ilçesindeki Sarıçiçek Yaylaları ve Refahiye ilçesindeki Çimen Yaylaları bitki örtüsü bakımından oldukça zengin olduklarından özellikle küçükbaş hayvancılık için uygun alanları oluştururlar.

İlimiz hayvancılığında yerli ırklar çoğunluğu teşkil ettiğinden, yeterli verim alınamamaktadır. Son yıllarda hayvancılık ırkı konusunda çalışmalar sonucu hayvan verimi belli ölçülerde artırılmıştır.

Erzincan’da süt koyunculuğu önemli bir yer tutmaktadır. Süt üretimine dayalı olarak Erzincan tulum peyniri ülke çapında haklı bir üne kavuşmuştur.

Tarımsal Kooperatifler

İlimiz genelinde tarımsal kalkınma kooperatifi sayısı 79, üye sayısı 5.600 sulama kooperatifi sayısı 7, üye sayısı 1.446, su ürünleri kooperatifi sayısı 1, üye sayısı 29, pancar ekicileri koperatifi sayısı 1, üye sayısı 52.254, tarım kredi kooperatifi sayısı 10 üye sayısı 7.383 olmak üzere toplam 98 kooperatifin ve 66.712 üyesi bulunmaktadır.

Tavukçuluk

Tavukçuluk sektörü kesim ve pazarlama imkanlarına sahip 2 şirketin faaliyetlerine ara vermesi nedeniyle, pazarlama sorunlarıyla karşılaşmıştır. Tavukçular Birliğinin sektörün sorunlarının çözümüne ve entegre tesislerin açılmasına yönelik girişimleri devam etmektedir.

Arıcılık

Erzincan ve çevresi arıcılık için çok ideal bir ortama sahiptir. Yörenin özellikle geven ve kekik gibi bitkiler açısından zengin olması nedeniyle ülkemizin en iyi kalitedeki balları Erzincan’da üretilmektedir. Kovan başına üretimin arttığı ilde, toplam 69.467 kovanda 1.241 ton bal üretimi gerçekleştirilmiştir. Zengin floraya sahip olan Erzincan ve ilçeleri gezginci arıcıların da uğrak yeridir.

Erzincan Balı

İlimiz florasının zengin olması ve çayır-mera alanlarının il genelinde geniş yer kaplaması nedeniyle arıcılık önemli bir uğraş alanı olmuştur.

İlimizde üretilen bal; yörede arıcılık açısından önemli olan bitkilerin çeşitliliği ve bolluğu, balda besin kalitesini artıran faktörlerden olan proteinlerin, enzimlerin, esterlerin, vitaminlerin, mineral maddelerin, asitlerin yoğun olması ve insan sağlığına zarar vermeyen meyve şekerlerinin yüksek düzeyde oluşundan dolayı ayrıcalığa sahiptir. Bu sebeplerle Erzincan balı, ülke genelinde tercih edilmektedir.

Erzincan Tava Leblebisi

İlin önemli ekonomik ürünlerindendir. Kendine özgü tadı ile ünlenen Erzincan leblebisi kısaca şöyle yapılmaktadır; Nohutlar sulama kanalında sulanmaktadır. Büyük tavlama kazanında tavlandıktan sonra bir süre bekletilir. Bu bekletme süresi 20 ile 30 gün arasındadır. Beklemeden sonra, tavlama kazanında tavlanan nohutun malafak tavasında leblebi haline gelmesi sağlanır. Daha sonra kavurma makinesinde 140 derece ısıda 5 dakika kavrulan nohut leblebi halini almış olur.

Erzincan Tulum Peyniri

Erzincan ekonomisinde önemli bir yeri oluşturan tulum peyniri, Türkiye çapında tanınmış peynir çeşitleri arasında yer alan ve çokça talep edilen bir üründür.

Kendine özgü tadı ile diğer peynirlerden ayrılan tulum peynirinin yapımı da özen istemektedir. Süt ince tülbentten yapılan süzekten süzülerek, kaynatma derecesine gelinciye kadar ateşte ısıtılmaktadır. Isıtılan süte, peynir mayası katılmakta ve peynir kazanı kalın bir örtüyle sarılarak, mayalanmaya bırakılmaktadır.

Mayalanan süt, süzeklere alınarak, yüksek bir yerden asılır ve suyun peynirden ayrılması sağlanır. Suyu süzülen peynir büyükçe iki taşın arasına konularak, kurumaya bırakılır. 2-3 gün sonra, peynirler tuzlanarak yoğrulmaktadır. Püre halini alan peynir, içi temizlenmiş deri veya bidona kuvvetlice bastırılmaktadır.
Deri kalın bir iğne ile delinerek peynirin kalan suyu da akıtılır ve kurumaya bırakılmaktadır. Erzincan Tulum Peyniri de Cimin Üzümü gibi Türk Patent Enstitüsü tarafından sertifika alarak Ülke genelinde sayılı ürünler arasında yerini almıştır.

Sanayi ve Ticaret

XIII. yy gezgini Marko POLO, kentte dokumacılığın gelişmiş olduğunu yazar. XIV. yy’da İbn-i BATUTA kentte dokumacılığın ve bakır eşya yapımının ileri düzeyde olduğunu kaydeder.

XIX yy’da Erzincan Sancağındaki sanayi diğer sancaklara göre ileri düzeydedir. Erzincan ili önceki yıllarda ulaştığı ekonomik gelişmesini Osmanlı İmparatorluğunun son dönemlerinde sürdürememiştir. Bu yüzyılda Erzincan’ın belli başlı sanayi dallarını sepicilik (Deri tabaklama), yün ve pamuk dokumacılığı oluşturmaktaydı. Bununla birlikte bütün bunları geride bırakan uğraş bakır işletmeciliğidir. Her yıl Erzurum-Trabzon yollarıyla Avrupa’ya 15.000 kg. bakır levha gönderilmekteydi.

Ayrıca, günün modasına uygun koşum takımları ile yüksek nitelikte ayakkabı yapımı ile de ünlüydü. Kemah ve Refahiye’de 20 buğday değirmeni bulunmaktaydı. Ayrıca Kemah’ta bir de tuzla vardı.

Cumhuriyet sonrasında uzun yıllar ihmal edilen ve savaşlar sebebiyle harap olan Doğu Anadolu Bölgesi iktisadi bakımdan kalkındırılması çabalarına girişilmiştir. 1927 yılında nüfus, tarım ve sanayi sayımları yapılmıştır.1927-1933 yılları arasında sanayi, özel sektöre bırakılmıştır. 1933 yılından sonra Devletcilik uygulamasına geçilmiştir.

II. Dünya savaşı ve 1939 depremi Erzincan ilinde 1940-1950 döneminde sanayi kuruluşlarının oluşumunu engellemiştir. 1950 yılında Türkiye’de çok partili siyasi döneme geçişle birlikte iktisadi faaliyetlere getirilen serbesti, özel sanayileşme çabalarını hızlandırmıştır. Erzincan İlinde deprem sonrası ilk girişimler Devlet kesiminden gelmiştir.

1949 yılında temeli atılan ve 1954 yılında işletmeye açılan Sümerbank İplik Fabrikası, il’de işsizliğin önemli ölçüde hafifletilmesi, ticaretin canlanması gibi, ilin ekonomik ve sosyal hayatında büyük değişiklikler meydana getirmiştir.Fabrika 1994 yılında özelleştirildikten sonra üretiminin büyük bölümüne son vermiştir.

1956 yılında Erzincan Şeker Fabrikası açılmıştır.Şeker Fabrikasının kurulması İle zirai , teknik ve iktisadi yönden birçok katkılar sağlamıştır. Günümüzde 647 kişinin çalıştığı fabrikada 35.000 ton kristal ve 5.000 ton kesme şeker üretim kapasitesi bulunmaktadır.

1950 yıllarında özel sektör tarafından açılan sanayi tesislerinden biri çelik lastik ayakkabı fabrikasıdır. 1958 yılında üretime geçen fabrikada 15-20 kişi çalışmaktaydı. Çevre illere önemli ölçüde satış yapılmaktaydı. Fabrika 1985 yılında kapatılmıştır.

1960 yılından sonra özel kesimce açılan ilk iş yeri Çiftlik Meyvesuyu İşletmesidir. 1963 yılında üretime geçen bu imalathanede 15 kişi çalışmakta ve yarı otomotik olarak 60 bin şişe meyvesuyu üretilmekteydi.

1965 yılında ise ilde Ağaoğlu tuğla fabrikası kurularak üretime geçmiştir. Fabrikanın yıllık üretimi 10 milyon olup, üretim döneminde 120 kişi istihdam edilmekteydi. Fabrika komşu illerde tuğla ihtiyacını karşılamaktaydı.

1970 öncesinde ilde özel teşebbüsün önemli yatırımlarından bir diğeri, 1968 yılında üretime geçen Karınca Tuğla Fabrikasıdır. Bu fabrikanın yıllık üretim kapasitesi 10 milyon tuğla idi. İş mevsimi süresince fabrikada 50-80 kişi çalışmaktaydı ve bu fabrikada il ihtiyacından başka çevre illerin ihtiyacınıda karşılamakfaydı.

1971 yılında il merkezinde üretime geçen salyangoz fabrikasında aynı yıl 1500 ton üretim yapılmış ve180 kişi istihdam edilmiştir. Fabrikanın günlük kapasitesi 15 ton civarındaydı.

1972 yılında il merkezinde kurulan çivi fabrikasında o dönemde 15 kişi çalışmakta ve 2.850 ton çivi üretilmekteydi. Modern makinalara sahip olan bu makina, kurulduğu yıllarda çevre illerin ihtiyacını karşılamaktan başka Ortadoğu ülkelerine ihracat yapılması düşünülmekte idi. Daha sonraki yıllarda, hammadde ve pazarın uzaklığı yönetim noksanlıkları gibi sorunlarla karşı karşıya kalan fabrikanın makinaları sökülerek İstanbul iline nakledilmiştir.

1974 yılında yapımına başlanılan 1978’de bir bölümüyle, 1980’de tüm birimleriyle üretime geçen ERSAN, Erzincan Et ve Et mamülleri San. ve Tic. A.Ş. özel sektörün Türkiye’de ve Erzincan’da bu alandaki en büyük tesislerinden biridir. Bu tesisler 1980 yılından sonra sürekli düşük kapasitede çalışmak zorunda kaldığından hisselerin çoğu Türk-Libya A.Ş.’ne satılmıştır. 1983 yılında gerçekleşen bu satış işleminden sonra, üretim kapasitesini yüzde 1’e kadar düşüren şirket nihayet 1988 yılında üretime son vermiştir. Daha sonra tesis TEBK tarafından satın alanarak et kombinası olarak faaliyetini sürdürmüştür. 1995 yılında özelleştirilen Pancar Kooperatifleri tarafından satın alınan tesisler bir süre düşük kapasitede çalıştırıldıktan sonra kapatılmıştır. 2004 yılında Ünlüer Et Firması tarafından satın alınmış ve tadilatından sonra 2005 yılı itibariyle fabrikada üretime geçilmiştir. Erzincan Ticaret Borsasının 2002 yılında kurulması ile tarım ve hayvancılık sektöründe önemli gelişmelerin önü açılmıştır.

Kemaliye’de Kemateks Sentetik çuval fabrikası İl Özel İdaresi ortaklığıyla zaman zaman üretimine ara vermiş olup, 2004 yılında faaliyetlerine son vermiştir. Refahiye ilçesinde Kamer Kablo Fabrikası 2004 yılı itibariyle bu fabrika üretime son vermiştir. İl merkezinde bulunan Köyteks tesisleri özelleştirme sonucu Sezgin tekstil tarafından alınmış fakat 1997 yılında faaliyetine son vermiş, işletme binasını satılmıştır.

İlimizde Şeker Fabrikası, Boru ve Renkli Kiremit Fabrikası, Şeker Şirketi Makina Fabrikası, Askeri Ağırbakım Fabrikası, Süt Fabrikası, Tuğla Kiremit Fabrikaları, Un Fab., Yem fabrikaları ve Turistik Bakır Eşya imalathaneleri bulunmaktadır. Tercan’da Sümerbank Holding A.Ş. Ayakkabı fabrikası 2003 yılında özelleştirilmesinden sonra kapatılmıştır.

Erzincan’ın ekonomik gelişiminde en önemli sektör tarım ve hayvancılık olarak belirlenmiştir. Sanayileşmede tarıma dayalı sanayinin geliştirilmesine çalışılmaktadır. Organize sanayi bölgesinde özel sektör tarafından üretime geçirilen Tunay Gıda A.Ş Meyve Konsantresi fabrikası meyve üretimini artırmaktadır.

Süt fabrikasının özeleştirilmesi ile yenilenen Balacan süt, ışıkpınar süt ve diğer peynir ve yoğurt işletmeleri mevcuttur. Ünlüer et ve Eğinlioğlu et entegre tesisleri hayvancılığın geliştirilmesini sağlamıştır. 2004 yılında Canpi Tavuk kesim tesislerinin açılması atıl durumdaki çok sayıda tavuk çiftliğini faaliyete geçmesini sağlamış ve Erzincan piliç konusunda da önemli bir merkez konumuna gelmiştir. Sermaye yetersizliğinden 2009 yılında kapatılan tesislerin yeniden açılması yönünde çalışmalar sürdürülmektedir.

Erzincan’da üretilen tarım ve sanayi ürünlerinden tulum peyniri, bakır el sanatları ve cimin üzümü için Türk Patent Enstitüsünden coğrafi işaret tescil belgesi alınmıştır. Kemah tuzu, perlit kiremiti, sakkı elma, maden suyu, bal gibi ürünlerin Türk Patent Enstitüsünden Coğrafi işaret tescili yapılması gerekmektedir. İhracat değeri olan ürünlerimizden un, plastik mamul, mobilya, semaver, bakır el sanatları, mermer, kiremit gibi ürünler değişik ülkelere pazarlanmaktadır. Erzincan Ticaret ve Sanayi odasının yatırımların artması konusunda çalışmaları, yurtdışı iş gezileri, fuar gezileri ve ürünlerin dünya çapında tescillenerek tanıtılması faaliyetlerini organize etmektedir.

Organize Sanayi Bölgesi

İnşasına 1990 yılında başlanan ve 373 hektarlık bir alana sahip Organize Sanayi Bölgesi, büyüklükleri 3 000 m2 ile 50 000 m2. Arasında değişen 238’i sanayi parseli olmak üzere 262 parselden oluşmaktadır.

Bölge içi yolların toplam uzunluğu 19.348 m.’dir. Ana arter konumunda bulunan yolun 12,2 km’si asfalt yapılmıştır. Bölgenin E-80 karayolu ile bağlantısını sağlayan yeni bağlantı yol hizmete açılmış, Çevre yolu ile OSB arasındaki kısım duble yol haleine getirilmiştir. Bölgenin şehir merkezine karayolu uzaklığı 8,5 km’dir. Demiryolu bağlantısı mevcuttur.

Arsa Tahsis Şartları

Bölgede yatırım yapmak isteyen müteşebislere 2011 yılı peşin ödemeli arsa satış fiyatı yönetim kurulu tarafından 9,25 TL/m2 olarak belirlenmiştir. Arsayı vadeli oarak satın almak isteyen yatırımcılara arsa bedelinin yüzde 25’i peşin, bakiyesi 6 yılda 12 eşit taksitte yıllık yüzde 12 faizle satış yapılabilmektedir.

Organize Sanayi Bölgesinde İşletmeler

İşletme Sayısı Bedelli Adet Alan m2 İstihdam
Faaliyette 43 799.301,20 1.136
İnşaat Halinde 16 417.835,06
Proje Halinde 32 746.658,13
Boş 78 1.062.651,41
Toplam 219 3.083.822,96
Bölgedeki yatırımlar ve arsa tahsisleri son yıllarda hızlı bir şekilde artmıştır. 2011 yılı sonu itibariyle bölgede 43 adet işletme üretime geçmiş olup, bu işletmelerde 1.136 kişi istihdam edilmektedir.

16 adet işletme inşaat aşamasında olup, 32 adet yatırım için parsel tahsisi yapılmış olup, proje safhasındadır. OSB’de toplam yatırımcı sayısı 91 adet olup, tahsis edilen parsel sayısı ise 120 adettir. Üretim ve inşaat aşamasında olan işletmelere göre doluluk oranı yüzde 40’dır.Üretim, inşaat ve proje aşamasında olan işletmelere göre doluluk oranı yüzde 64’dür. 2015 yılı sonuna kadar bölgenin doluluk oranı yüzde 100 ulaştırılması hedeflenmektedir.

Küçük Sanayi Siteleri

İl Merkezinde Faal Olan Sanayi Siteleri:

İmalat Yapan İmalatçılar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi
Marangozlar Küçük Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi

İl Merkezinde Faal Olmayan Sanayi Siteleri:

Kereste İmalatçıları Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi
Erzincan Keresteciler Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi
Organize Örnek Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi

İlçelerde Faal Olan Sanayi Siteleri:

Yeni Refahiye Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi

İlçelerde Faal Olmayan Sanayi Siteleri:

Üzümlü Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi
Tercan Mamahatun Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi
Tercan Mamahatun Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi

Bakırcılık

Bakırcılığın tarihi Erzincan ilinde çok eskidir. Urartu medeniyetleri eseri Altıntepe kazılarından anlaşıldığına göre, Urartular döneminde Erzincan’ın bakır işletmeciliği üretimleri Atina pazarlarında aranan mal olarak değer kazanmıştır. Bakır levha işlemesinin yanısıra, Erzincan ve yöresinde, çok çeşitli türde araç-gereç, mutfak eşyası ya da hamam takımları yapımında bakır kullanılmaktaydı. Erzincan’dan ülke dışına satılan bakır eşya büyük miktarlara ulaşmaktaydı. Paris, Viyana ve Philadelphia uluslararası fuarlarında sergilenen Erzincan yöresi bakır eşyaları büyük ün kazanmıştır.

Günümüzde ise, küçük ve orta ölçekli işletmeler tarafından üretilen mamüller genellikle iç piyasada pazarlanmaktadır. Sektör talep azalması nedeniyle önemli ölçüde zarara uğramış, bir çok işyeri kapanmıştır.

Madencilik

İlimizde altın, krom, mermer, linyit kömürü, tuğla ve kiremit hammadesi, perlit, manyezit, ponza ve tuz önemli madenlerdendir.

İlde üretilen en önemli maden kromdur.

Kooperatifler ve Şirketler

İlimizde 44 adedi faal 42 adedi tasfiye halinde olmak üzere toplam 86 adet yapı kooperatifi, 6 esnaf ve kefalet kooperatifi, 2 işletme kooperatifi, 2 tüketim kooperatifi, 17 motorlu taşıyıcılar kooperatifi ve 103 adet tarımsal amaçlı kooparatif bulunmaktadır.

İlimizde 165 adet anonim, 706 adet limited ve 14 adet kolektif olmak üzere toplam 885 adet şirket bulunmaktadır.

Bankacılık

İlde toplam 25 banka şubesi bulunmaktadır. Banka şubelerinin 17 adedi il merkezinde olup, ilçelerde birer adet Ziraat Bankası Şubesi bulunmaktadır.

X