TSE, Araç Kontrol Merkezleri İhalesi Duyurusu

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜNDEN

1. İşin Konusu, Kapsamı ve Teklife ilişkin bilgiler şunlardır;

1.1. Türk Standardları Enstitüsünce gerçekleştirilmekte olan ve detayları TSE (Araç) Kontrol Merkezi İşletmeleri Teknik Şartnamesi 3. maddede mevcut bulunan uygunluk değerlendirme faaliyetleri ile ilgili olmak üzere; TSE uzmanının ilgili kontrolleri yapması için illerde TSE (Araç) Kontrol Merkezlerine ait gerekli alt yapı şartlarının sağlanması ve 31/01/2023 tarihine kadar bu tesislerin işletilmesi işine ilişkin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında Kapalı Teklif Usulü ile ihaleye çıkacaktır.

1.2. TSE (Araç) Kontrol Merkezlerinde Türk Standardları Enstitüsünce gerçekleştirilmekte olan ve detayları TSE (Araç) Kontrol Merkezi İşletmeleri Teknik Şartnamesi 3. maddede mevcut bulunan uygunluk değerlendirme faaliyetleri ambulans ilk/periyodik Ek-C belgesine dair faaliyetler, ADR taşıt/araç uygunluk faaliyetleri, yaş sebze ve meyve taşıyan frigorifik araçların kontrolü, atık taşıyan araçların incelemeleri, tadilat görmüş araçların fiili ve dosya kontrolleri, karayolu uygunluk, montaj faaliyetleri; vb. işlemler) yapılacaktır.  Ayni ve mali hakları TSE tarafından karşılanarak, TSE tarafından istihdam edilen uzmanlar vasıtasıyla ilgili faaliyetler gerçekleştirilecektir. TSE, işletme ile ilgili gider ve faaliyetlere karışmayacaktır.

1.3 İhale üzerinde kalan işletmeci, TSE (Araç) Kontrol Merkezinde müşterilere verilen ve ihaleye konu araç kontrolü hizmetleri işlemleri sonucu tahakkuk edecek işletmeci hizmet bedelinin teklif edilen yüzde (%) oranı karşılığında ihale konusu işi gerçekleştirmeyi ve artan kalan kısmını TSE’ye ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

1.4 Teklifler % oranları eksiltilmesi usulüyle verilecektir. Bu ihalede eksiltmedeki uygun bedel; tahmin edilen bedeli geçmemek şartıyla teklif edilen bedellerin tercihe layık görülenidir.

1.5. İhaleye dokümanını oluşturan Teknik Şartname, İdari Şartname ve Standart Formlar http://www.tse.org.tr adresinde yayımlanacak ve TSE web sitesinde ücretsiz görülebilecektir. Ancak ihaleye katılım için 3. maddede belirtilen ücret karşılığı ihale dokümanı satın alınmak ve belgelendirilmek zorundadır.

2. İhale konusu işin yapılacağı yerler; ilan metninin sonunda verilen tabloda belirtilen yerler olup İstanbul’da 2(iki), diğer illerde birer adet tesis işletmesidir. Enstitümüze ait TSE-AKM binası bulunan Bursa, Konya, Adana, Manisa ve Malatya illeri dışındaki 76 ilde ihaleye çıkılmaktadır. İstekli, illerin tamamına veya birine veya birkaçına kısmi fiyat teklifi verebilir.

3. Şartnameler ve standart formları oluşturan ihale dokümanları TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ Alım Satım Müdürlüğü Necatibey Caddesi NO:112 Bakanlıklar ANKARA veya tüm Türkiye’de bulunan TSE il müdürlükleri/temsilcilikleri/ koordinatörlüklerinin her hangi birinden 200,00 Türk Lirası bedelle satın alınabilir. Kargo vb. şekilde doküman satışı yapılmayacaktır.

4. İhale 01.11.2019 tarihinde saat 14:00’de Türk Standardları Enstitüsü Alım Satım Müdürlüğü Necatibey Caddesi No:112 Bakanlıklar ANKARA adresinde, Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.

5. İhalenin her bir il için ayrı ayrı ve toplam tahmin edilen bedelleri ve bu bedellere göre hesaplanmış olan %3’lük geçici teminat tutarları tablo halinde ihale ilan metninin sonunda yer almaktadır.

6. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler şunlardır;

6.1.İsteklinin gerçek kişi olması halinde T.C. vatandaşı olmak, tüzel kişi olması halinde ise T.C. Kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak.

6.2. Kanuni ikametgâh sahibi olmak,

6.3.Türkiye’de tebligat için adres göstermek.

6.4.Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belge vermek: (Kamu Tüzel Kişilikleri bu madde hükmünden muaftır.)

6.5. Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre, Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf Sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge getirmek.

6.6. Tüzel kişi olması halinde; Ticaret ve Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile Ticaret Sicil Gazetesinin suretini getirmek.

6.7. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin 6.1-6.2 ‘deki esaslara göre temin edecekleri belgeyi, istekli şirket ise: Şirket ortaklarının hisse durumlarını ve görevlerini belirten kanıtlayıcı belgelerden (Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret Sicil Memurluğundan alınmış belge, Şirket Ana Sözleşmesi) herhangi birini vermek.

6.8. İmza sirküleri vermek.

6.9. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri vermek.

6.10. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.

6.11. İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa; istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.

6.12 İsteklilerin ortak girişim olması halinde ihale dokümanı kapsamındaki ilgili standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi (Ayrıca grubun bütün ortakları İdare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalarlar.)

6.13. Vergi dairesinden vergi mükellefi olduğuna dair belge getirmek. (Kamu Tüzel Kişilikleri bu madde hükmünden muaftır)

6.14. İhale ilan tarihinden sonra alınmış bağlı olduğu vergi dairesine borcunun bulunmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli örneğini vermek. (Kamu Tüzel Kişilikleri bu madde hükmünden muaftır)

6.15. İhale ilan tarihinden sonra alınmış SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu)’ya borcunun bulunmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli örneğini vermek. (Kamu Tüzel Kişilikleri bu madde hükmünden muaftır)

6.16. İhaleye ait şartname ve eklerini satın almak (dekont veya makbuz ibrası ve alındı belgesi ile belgelendirecektir) ve istekli tarafından şartname ve eklerinin okunup kabul edildiğine dair söz konusu ihale dokümanının her sayfasının imzalanarak teklif dosyasına konulması.

6.17. İdareye iade edilecek Tahmin edilen bedelin %3’ü tutarında geçici teminata ait alındı makbuzu veya en az 150 (yüz elli) gün süreli banka teminat mektubu vermek.

6.18. Şekli ve içeriği bu şartnamenin standart formlarında formatı belirlenen teklif mektubu vermek. (Teklif mektubu iç zarf içine konularak kapatılacaktır.)

6.19. Teklif edilen işyerine ait biri içerden biri dışarıdan 2 (iki) adet fotoğraf.

6.20. İşyeri istekliye ait ise tapu fotokopisi, değil ise tapu fotokopisi ile kira (ya da ön kira) sözleşmesi.

7. Teklifler 4 ncü Maddede belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında Kapalı Teklif Usulüne uygun biçimde Türk Standardları Enstitüsü Alım Satım Müdürlüğü Necatibey Caddesi No:112 Bakanlıklar ANKARA adresine teslim edilecektir.

Teklifler ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar bu adrese elden verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta yolu ile de gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirilmeye alınmaz.

8. İhale ile ilgili bilgi için iletişim bilgileri;

Gamze CANARSLAN:  gcanarslan@tse.org.tr – 0 312 592 50 21
Burcu ER : balpgiray@tse.org.tr-  0 312 592 50 40
Şahin KALEM:  skalem@tse.org.tr – 0 312 416 65 14

Sıra No.

İl

Tahmini Bedel (3 yıllık)

Geçici Teminat Tutarı (%3)

AKM Sınıfı

1

İstanbul

4.384.634,83 tl

131.539,04 tl

A

2

Ankara

2.098.244,00 tl

62.947,32 tl

A

3

İzmir

1.477.125,68 tl

44.313,77 tl

A

4

Antalya

1.132.704,83 tl

33.981,14 tl

B

5

Bursa

İhale dışı

6

Konya

İhale dışı

7

Adana

İhale dışı

8

Mersin

643.120,39 tl

19.293,61 tl

B

9

Manisa

İhale dışı

10

Gaziantep

537.598,85 tl

16.127,97 tl

B

11

Muğla

524.205,78 tl

15.726,17 tl

B

12

Hatay

512.555,04 tl

15.376,65 tl

B

13

Balıkesir

504.398,37 tl

15.131,95 tl

B

14

Aydın

473.341,25 tl

14.200,24 tl

B

15

Denizli

426.978,08 tl

12.809,34 tl

B

16

Kocaeli

414.103,31 tl

12.423,10 tl

B

17

Kayseri

395.938,76 tl

11.878,16 tl

B

18

Samsun

372.115,84 tl

11.163,48 tl

B

19

Sakarya

300.230,35 tl

9.006,91 tl

B

20

Eskişehir

299.741,37 tl

8.992,24 tl

B

21

Tekirdağ

282.955,80 tl

8.488,67 tl

B

22

Şanlıurfa

268.817,22 tl

8.064,52 tl

B

23

Kahramanmaraş

246.045,56 tl

7.381,37 tl

B

24

Çanakkale

240.985,08 tl

7.229,55 tl

B

25

Afyonkarahisar

233.304,82 tl

6.999,14 tl

B

26

Kütahya

221.792,30 tl

6.653,77 tl

B

27

Trabzon

204.966,94 tl

6.149,01 tl

B

28

Tokat

186.650,56 tl

5.599,52 tl

B

29

Isparta

185.551,14 tl

5.566,53 tl

B

30

Malatya

İhale dışı

31

Çorum

180.201,66 tl

5.406,05 tl

B

32

Osmaniye

170.868,09 tl

5.126,04 tl

B

33

Sivas

168.850,38 tl

5.065,51 tl

B

34

Edirne

167.754,10 tl

5.032,62 tl

B

35

Zonguldak

162.814,03 tl

4.884,42 tl

B

36

Uşak

144.170,96 tl

4.325,13 tl

B

37

Ordu

141.867,41 tl

4.256,02 tl

B

38

Burdur

141.390,99 tl

4.241,73 tl

B

39

Kırklareli

139.421,46 tl

4.182,64 tl

B

40

Kastamonu

137.116,86 tl

4.113,51 tl

B

41

Elazığ

131.455,35 tl

3.943,66 tl

B

42

Aksaray

131.210,34 tl

3.936,31 tl

B

43

Diyarbakır

129.754,91 tl

3.892,65 tl

B

44

Nevşehir

126.422,09 tl

3.792,66 tl

B

45

Erzurum

125.602,24 tl

3.768,07 tl

B

46

Amasya

122.726,98 tl

3.681,81 tl

B

47

Bolu

120.365,84 tl

3.610,98 tl

B

48

Düzce

116.087,52 tl

3.482,63 tl

B

49

Yozgat

112.743,18 tl

3.382,30 tl

B

50

Niğde

111.551,61 tl

3.346,55 tl

B

51

Adıyaman

110.192,52 tl

3.305,78 tl

B

52

Karaman

95.813,12 tl

2.874,39 tl

C

53

Giresun

95.504,23 tl

2.865,13 tl

C

54

Rize

83.936,21 tl

2.518,09 tl

C

55

Van

82.515,34 tl

2.475,46 tl

C

56

Mardin

80.418,06 tl

2.412,54 tl

C

57

Bilecik

72.321,07 tl

2.169,63 tl

C

58

Kırıkkale

72.287,57 tl

2.168,63 tl

C

59

Kırşehir

71.594,41 tl

2.147,83 tl

C

60

Karabük

69.688,74 tl

2.090,66 tl

C

61

Yalova

68.912,86 tl

2.067,39 tl

C

62

Erzincan

62.681,75 tl

1.880,45 tl

C

63

Sinop

62.567,62 tl

1.877,03 tl

C

64

Çankırı

55.142,85 tl

1.654,29 tl

C

65

Bartın

53.981,65 tl

1.619,45 tl

C

66

Kilis

48.787,14 tl

1.463,61 tl

C

67

Kars

47.915,98 tl

1.437,48 tl

C

68

Batman

47.433,28 tl

1.423,00 tl

C

69

Artvin

40.703,77 tl

1.221,11 tl

C

70

Muş

35.895,63 tl

1.076,87 tl

C

71

Ağrı

34.031,84 tl

1.020,96 tl

C

72

Şırnak

31.408,94 tl

942,27 tl

C

73

Iğdır

29.499,08 tl

884,97 tl

C

74

Gümüşhane

26.068,88 tl

782,07 tl

C

75

Bitlis

23.682,61 tl

710,48 tl

C

76

Siirt

21.817,78 tl

654,53 tl

C

77

Ardahan

20.352,93 tl

610,59 tl

C

78

Bingöl

18.179,22 tl

545,38 tl

C

79

Bayburt

16.288,21 tl

488,65 tl

C

80

Hakkari

9.844,54 tl

295,34 tl

C

81

Tunceli

9.813,13 tl

294,39 tl

C

TOPLAM

20.949.763,11 tl

628.492,89 tl

NOT: Bursa, Konya, Adana, Manisa ve Malatya illeri için teklif alınmayacaktır.

Dökümanlar (6)

X