Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Hakkında İdari Para Cezaları ve Belgelendirme Ücretlerinde Düzenleme

Sayın Üyemiz;

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünden alınan 27.12.2018 tarih ve 96976 sayılı yazıda, tehlikeli madde taşımacılığı hakkında ilgili mevzuatta atıfta bulunulduğu üzere uygulanmakta olan idari para cezaları ile belgelendirme ücretlerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298. maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerlendirme oranında arttırılarak uygulanacağı belirtilmektedir.

Ayrıca 30/11/2018 tarihli ve 30611 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 203 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2018 yılı için yeniden değerleme oranı %23,73 olarak tespit edilmiştir.

Bu kapsamda;

 • Tehlikeli Maddelerin Kara yolu ile Taşınması hakkında Yönetmelik,
 • Tehlikeli Madde Taşıyan Araç ve Üst Yapıların Teknik Muayeneleri Hakkında Yönetmelik,
 • Tehlikeli Maddelerin Deniz Yolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelik,
 • Tehlikeli Maddelerin Hava yolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelik,
 • Tehlikeli Maddelerin Demir yolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelik,
 • Deniz yoluyla taşınan tehlikeli yüklere ilişkin Uluslararası kod kapsamında eğitim ve yetkilendirme yönetmeliği,
 • Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hakkında tebliği,
 • Deniz yoluyla taşınacak dolu konteynırların brüt ağırlıklarının tespiti ve bildirimi hakkında yönerge,
 • Kıyı tesisi tehlikeli madde uygunluk belgesi düzenlenmesi hakkında yönerge,
 • Tehlikeli yüklerle ilgili gözetim hizmeti faaliyetinde bulunacak gözetim şirketlerinin yetkilendirilmesi hakkında yönerge,
 • Hava yoluyla tehlikeli maddelerin taşınması eğitim yönergesi,
 • Kara yoluyla tehlikeli madde taşıyan araç şoförlerine yönelik Mesleki Yeterlilik Eğitim Yönergesi,
 • Demir yolu taşımalarında tehlikeli madde faaliyet belgesi düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar hakkında yönerge,
 • Radyoaktif madde içeren paketlerin hava alanlarında geçici depolanmasına dair yönerge,
 • Tehlikeli maddelerin demir yoluyla taşınması hakkında eğitim yönergesi,
 • Tehlikeli Madde güvenlik danışmanlığı kuruluşlarının yetkilendirilmesi hakkında yönerge,

kapsamında öngörülen kuralların,şartların ve yükümlülüklerin ihlalleri durumunda uygulanacak yaptırımlar (uyarma ve idari para cezaları) yeniden değerlendirilecek adı geçen Genel Müdürlük resmi internet sitesi www.tmkt.gov.tr adresi mevzuat bölümü Genelge Kısmında (Genelge/2018/02) yayımlanmış ve 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle uygulanmaya başlamıştır.

Bilgilerinize sunarız.

X