SGK’dan Kamuoyu Duyurusu

Sayın Üyemiz,

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’ndan Odamıza iletilen yazıda;

“Bilindiği üzere 11.05.2018 tarihli, 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 18/05/2018 tarihli, 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş, anılan Kanun ile Kurumumuzun birikmiş alacaklarına ödeme kolaylığı getirilmiştir.

Bu defa; 28/12/2018 tarihli, 30639 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 27.12.2018 tarihli 7159 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 11 inci maddesi ile 7143 sayılı Kanuna Geçici 2 nci madde eklenmiş olup yapılan değişiklikler ile ilgili işlemler aşağıda açıklanmıştır.

Bu Kanun hükümlerinden yararlanmak için öncelikle 7143 sayılı Kanun uyarınca 27/08/2018 tarihine kadar bu Kanun kapsamında yapılandırma başvurusunda bulunulmuş olmak gerekmektedir.

Dolaysıyla 7143 sayılı Kanun kapsamında yapılandırmaya başvurmuş olmakla birlikte geçici 2 nci maddenin yürürlük tarihi olan 28/12/2018 tarihi itibarıyla ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyerek veya eksik ödeyerek Kanun hükmünü ihlal edenler; ihlale neden olan tutarları geç ödeme zammı ile birlikte 28/02/2019 tarihine kadar (bu tarih dahil) ödemeleri halinde 7143 sayılı Kanun hükümlerinden yararlandırılacaklardır.

Primlerini kendi ödeyen 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılar, Ek-5, Ek-6, ay içerisinde 30 günden az çalışan isteğe bağlı sigortalılar, 5/g, 506 sayılı Kanunun mülga 85 inci ve mülga 86 nci maddesi kapsamında ki sigortalılar, 2925 sayılı Kanun kapsamındaki tarım sigortalılar ile 5510 sayılı Kanunun geçici 17 nci ve geçici 63 üncü maddeleri kapsamında durdurulan sigortalılık sürelerini yapılandırma kapsamında ihya etmek için 7143 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde 28/12/2018 tarihi itibarıyla ödenmesi gereken tutarları ödemeyerek Kanun hükümlerini ihlal edenlerden, yapılandırma ödeme planları iptal edilmiş olanların bağlı bulundukları Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine/Sosyal Güvenlik Merkezlerine geçici 2 nci maddesinden yararlanmak için talepte bulunmaları şartıyla, ihlale neden olan tutarları geç ödeme zammı ile birlikte 28/02/2019 tarihine kadar (bu tarih dahil) ödemeleri halinde 7143 sayılı Kanun hükümlerinden yararlandırılacaklardır.

5510 sayılı Kanunun 60 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki genel sağlık sigortalılarının prim borçları, 7143 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin yedinci fıkrasına göre, gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilerek son ödeme tarihi 31/12/2018 olacak şekilde yapılandırılmıştı. Geçici 2 nci maddenin ikinci fıkrasına istinaden bu borçların son ödeme tarihi 28/02/2019 tarihine kadar uzatılmıştır.

7143 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin 6 nci fıkrası ile Kurumun rücu alacaklarına, 7 nci fıkrası ile de fazla veya yersiz olarak yapılan ödemelere ilişkin alacaklar için 7143 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde, ödemesi gereken tutarları ödemeyerek Kanun hükümlerini ihlal eden borçlular yönünden de bu Kanun hükümleri başvuru şartı ile geçerli olacaktır.” şeklinde ifade edilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

X