Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar

29.11.2018 tarihinde kabul edilen, 10.12.2018 tarihli ve 30621 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile taşıma amaçlı kullanılan plastik alışveriş poşetlerinin ücretlendirilmesi hükme bağlanmış olup bu husus 2872 sayılı Çevre Kanunu  Ek Madde 13’te “Kaynakların verimli yönetimi ve plastik poşetlerden kaynaklanan çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla plastik poşetler satış noktalarında kullanıcıya veya tüketiciye ücret karşılığı verilir.Uygulanılacak taban ücret 25 kuruştan az olmamak üzere Bakanlıkça oluşturulacak komisyon aracılığı ile belirlenir.” şeklinde düzenlenmiştir.

Bununla birlikte, plastik poşetler için geri kazanım katılım payı, beyanı ve tahsiline ilişkin hususlar Çevre Kanunu’nun Ek Madde 11’inde ve ekli (I) sayılı listesinde düzenlenmiştir.

Bu kapsamda çevrenin korunması, kaynak verimliliğin sağlanması ve plastik poşet kullanımın azaltılması amacıyla plastik poşetlerin ücretlendirilmesi, satışı, beyanı, geri kazanım katılım payı tahsili ile birlikte izleme, kontrol ve denetimine ilişkin hususlara ilişkin usul ve esasların Bakanlıkça belirlenmesi gerekmektedir.

X