SEÇİM İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLENDİRME

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası organ seçimleri 14 Nisan 2018 Cumartesi günü saat 09:00 – 17:00 saatleri arasında Odamız hizmet binasında (Fevzipaşa Caddesi No:19 Erzincan) yapılacaktır.

1- Oy verme işlemi;

 • Seçmen listesinde olmayan üye oy kullanamaz.
 • Gerçek kişi üyeler, oylarını nüfus cüzdanını ibraz ederek bizzat kullanacaklardır.
 • Vekaleten oy kullanılamaz.
 • Tüzel kişi temsilcilerinin Ticaret Sicili Müdürlüğünce tasdik edilmiş yetki belgesiyle beraber nüfus cüzdanlarını oy kullanma esnasında ibraz etmesi gerekmektedir.

2- Meslek grupları sayısının belirlenmesi

Gruplarımızdaki faal üye sayılarımıza göre 50-150 faal üye sayısı olan grupların komite sayısı 5, meclis gönderdikleri asil üye sayısı 2 olup, 151 ve üstü  faal üye sayısı olan grupların komite sayısı 7, meclise gönderdikleri asil üye sayısı 3 tür. Buna göre, 13 Meslek Grubunda 33 Meclis Üyesi seçilecektir. Odamız faal üye dağılımı şöyledir;

GRUP NO FAAL ÜYE SAYISI MESLEK KOMİTE SAYISI MECLİSE GİREN ÜYE SAYISI
1.MESLEK GRUBU 159 7 3
2.MESLEK GRUBU 143 5 2
3.MESLEK GRUBU 52 5 2
4.MESLEK GRUBU 278 7 3
5.MESLEK GRUBU 416 7 3
6. MESLEK GRUBU 126 5 2
7. MESLEK GRUBU 169 7 3
8.MESLEK GRUBU 125 5 2
9. MESLEK GRUBU 112 5 2
10.MESLEK GRUBU 158 7 3
11.MESLEK GRUBU 219 7 3
12.MESLEK GRUBU 151 7 3
13.MESLEK GRUBU 113 5 2

Şeklinde olup, belirlenen takvime göre Oda seçimlerinin ilki 14 Nisan 2018 tarihinde 09:00 – 17:00 saatleri arasında yargı gözetiminde yapılacak olan Meslek Komitesi ve Meclis Üyeliği seçimleri olup, 21 Nisan 2018 tarihinde yine yargı gözetiminde Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Disiplin Kurulu Üyeleri ve Genel Kurul Delege üye seçimleriyle tamamlanmış olacaktır.

3- Oy pusulaları hazırlığı

Adaylar tercih ederlerse Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’na bilgi vererek renk belirleyebilirler. Bu durumda bastıracakları pusulaların hepsi her bir meslek grubu için belirledikleri renk olmalıdır. Her bir grup için bastırılan pusulalar en geç seçim günü sabahı   (14 Nisan 2018 Cumartesi en geç 08:45) Sandık Kurulu Başkanına teslim edilmelidir

 • Meslek Komitesi ile Meclis Asil Yedek Üye Seçimi

Meslek komitesi asil ve yedek üyeliği ile Meclis asil ve yedek üyeliği seçimi birleşik oy pusulasıyla yapılır ve meclis üyeleri, meslek komitesi üyeleri arasından seçilir. Meclis asıl ve yedek üyelerinin meslek komiteleri üyeleri arasından seçilmesi ve aynı oy pusulası üzerinde meclis üyesi asil ve yedek üyelerinin belirtilmesi zorunludur. Meslek komitesi üyeliğine seçilemeyen kişilerin meclis asil veya yedek üyeliğine seçilmeleri mümkün değildir. Seçmen listesinde geçen unvan aynı şekilde pusulaya yazılacak olmakla beraber uzun unvanlarda anlaşılır olmak kaydıyla kısaltma yapılabilir. (İth., İhr. Ltd.Şti, A.Ş. vb) 7 kişilik meslek komitelerinde meclis asil üye sayısı 3 olup, 5 kişilik meslek komitelerinde meclis asil üye sayısı 2 dir. Aynı sayıda yedek üyeler de seçilir. Komite sayıları, Odamızın faal üye sayısından oluşmaktadır. Örnek: 5 Kişilik Meslek Komite oy pusulası7 Kişilik Meslek Komite oy pusulası

 • Yönetim Kurulu Seçimi

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu meclisçe dört yıl için seçilen üyelerden oluşur. Mevzuat gereği Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu, Başkan dahil, 9 (dokuz) kişiden oluşur. Yönetim Kurulu Başkanı dışındaki tüm üyelerin yedekleri seçilir. (9 asil 8 yedek) Kanuna göre Yönetim Kurulu Başkanı yedeği seçimi yapılmaz. Yönetim Kurulu Başkanlığı seçiminde oyların eşit çıkması halinde en çok oy alan iki aday arasında, aynı usulle ikinci tur seçimi yapılır. İkinci turda da oyların eşit çıkması halinde ise kura usulüne başvurulur. Oy pusulasında tüzel kişi yetkilisinin ismi yazılır. Örnek Yönetim Kurulu oy pusulası için tıklayınız.

 • Genel Kurul Delege Seçimi

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Genel Kurul Delege sayısı Yönetim Kurulu Başkanı dahil olmak üzere 3 dür. Yönetim Kurulu Başkanı doğal delege olduğundan delege seçimi 2 (iki) asil 2 (iki) yedek olmak üzere Meclis üyeleri arasından seçilecektir. Örnek Genel Kurul Delege pusulası için tıklayınız.

 • Disiplin Kurulu Seçimi

Disiplin Kurulu 6 (altı) üyeden oluşur. Aynı sayıda yedek üye seçilir. Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası’na kayıtlı ve seçilme hakkına haiz olan üyeler arasından, Meclis tarafından seçilir. Disiplin kurulu üyeliği seçiminde kullanılacak oy pusulalarına, tüzel kişinin unvanı ile tüzel kişinin temsilcisi gerçek kişinin isminin birlikte yazılması zorunludur. Oy pusulasında sadece tüzel kişinin unvanının  veya sadece tüzel kişi temsilcisi gerçek kişinin adının belirtilmiş olması halinde bu oylar geçersiz sayılır. Disiplin kurulu üyeliğine seçilebilmek için, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkındaki Yönetmeliğinde belirtilen seçilme yeterliliklerinin yanında daha önce herhangi bir disiplin veya para cezası almamış olmak ve en az lise ve dengi okul mezunu olmak gerekir. Örnek Disiplin Kurulu pusulası için tıklayınız.

4- Görev alınması :

 • Meslek komitesi ve meclis üyeliğine seçilen gerçek kişiler ile tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcileri, aynı faaliyet sınırları içinde bulunan Odalar ve borsaların meslek komiteleri ve meclisleri ile esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşları kanununa göre kurulmuş Odaların ancak birinde görev alabilirler.
 • Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası meslek komitesi veya meclis üyeliğine seçilen gerçek kişiler ile tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcileri aynı faaliyet alanı içinde bulunan başka bir Oda veya borsanın meslek komitesi veya meclisine seçildikleri takdirde hangi Oda ve borsa meslek komitesi ve meclisinde görev alacaklarını seçimlerin kesinleşmesinden itibaren on beş (15) gün içinde ilgili Oda ve borsa Yönetim Kurulu Başkanlığına yazılı olarak bildirirler. Bu süre içinde bildirmedikleri takdirde ilgilinin seçilmiş olduğu organ üyelikleri kendiliğinden sona erer.
 • Aynı gerçek kişi, kendi adına bir meslek komitesine, tüzel kişi temsilcisi olarak ise bir başka meslek komitesine seçilebilir veya değişik meslek komitelerinde değişik tüzel kişileri temsil edebilir. Ancak, aynı gerçek kişi aynı meslek komitesinde veya aynı mecliste birden fazla gerçek ve tüzel kişiyi temsil edemez.

5- Meclis Başkanı, Yardımcıları Ve Kâtip Üye Seçimi:

Meclis, üyelerinin seçiminin kesinleşmesinden itibaren Genel Sekreterin çağrısı üzerine en yaşlı üyenin başkanlığında yapacağı ilk toplantıda yargı gözetiminde olmaksızın kendi üyeleri arasından dört yıl için bir başkan ile bir veya iki başkan yardımcısı ve kâtip üyeyi gizli oy ve açık tasnif usulüyle seçer. Meclis başkanı ve yardımcıları, aynı zamanda yönetim ve disiplin kurulu başkan ve üyeliği görevlerini yapamaz. Meclis üyeliğine seçilen tüzel kişiler, meclis üyeliği seçimlerinin kesinleşmesinden itibaren bir (1) gün içinde meclis üyeliğinde tüzel kişiyi temsil edecek gerçek kişinin ismini Erzincan Ticaret ve Sanayi Odasına bildirir. Bu süre içinde bildirimin yapılmaması halinde, meclis üyeliği seçimlerinde oy kullanan tüzel kişinin gerçek kişi temsilcisi, meclis başkanı, yardımcıları ve kâtip üye seçiminde oy kullanamaz.

6- Geçersiz Oy Pusulaları

Oy pusulalarının tasnifinde uygulanacak esaslar şunlardır;

 1. Seçim sandık kurulunca verilen mühürlü zarftan başka zarfa konulmuş pusulalar geçersiz sayılır.
 2. Seçmenlerin adını, soyadını, imzasını ve siyasi hüviyetini belli edecek herhangi bir alamet veya işaret taşıyan pusulalar geçersiz sayılır.
 3. Okunabilen ve seçilme yeterliliğini haiz olanlara verilenler hariç, ihtiva ettikleri adlardan hiçbirisi sandık kurulunca okunmayan oy pusulaları geçersiz sayılır.
 4. Aynı zarftan çıkan muhtelif adlar taşıyan birden fazla oy pusulaları geçersiz sayılır.
 5. Bir zarftan aynı adları taşıyan birden fazla oy pusulası çıkması halinde bunların bir tanesi geçerli sayılır, diğerleri imha edilir.
 6. Bir oy pusulasında seçilme yeterliliğini haiz olanlarla olmayanların adları bir arada yazılı ise, seçilme yeterliliğini haiz olmayanların adları okunacak şekilde çizildikten son­ra diğer şahısların oyları geçerli sayılır.
 7. Meslek komiteleri ve meclis seçiminde tüzel kişi unvanı yerine tüzel kişinin gerçek kişi temsilcisinin adı ve soyadının yazılması halinde bu isim çizilerek diğer şahısların oyları geçerli sayılır.
 8. Aynı oy pusulasında, meslek komitesi asil üyeliğine aday gösterilmeden, meclis üyeliğine aday gösterilenlere verilen oylar geçersiz sayılır. Oy pusulasında, sadece meslek komitesi üyelerinin belirtilmiş olması halinde bu oylar geçerli, sadece meclis üyelerinin belirtilmiş olması halinde ise bu oylar geçersiz sayılır.
 9. Oy pusulasında ilgili meslek grubu üyesi olmayan bir kişinin isminin bulunması halinde bu isim çizilerek, diğer şahısların oyları geçerli sayılır.
 10. Seçmenin hüviyetini veya oyunu belli edecek herhangi bir işaret, kayıt, ibare taşıyan zarfın içindeki oy pusulaları geçersiz sayılır.

Kamuoyuna duyurulur

X