ODAMIZ ORGAN SEÇİMLERİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu, 5174 sayılı Kanun gereği, Oda Organ seçimlerinin 14 Nisan 2018 Cumartesi günü yapılması için karar almıştır.

Oda seçimleri ile ilgili olarak;

Seçme yeterliliğine haiz olabilmek için;

  • Seçim tarihi itibariyle en az iki yıldır Odaya kayıtlı olmak,
  • Vergi mükellefi olmak,
  • 18 yaşını doldurmuş olmak,
  • Şirketi temsil ve ilzama yetkili olmak ve
  • Askı (Borçlu) listesinde bulunmamak, (İçinde bulunulan yıldan önceki iki yıldan itibaren aidat ödemeyen üyeler)

Seçilebilme yeterliliğine haiz olabilmek için ise;

  • Üyenin seçim tarihi itibariyle en az iki yıldır Odaya kayıtlı olması, oy kullanacak olan yetkilinin ise, şirketi temsil ve ilzama yetkili olma şartının seçim tarihinden en az 6 ay evvelini kapsaması gerekmektedir.
  • Seçim günü itibarıyla 25 yaşını doldurmuş olmak ve okur-yazar olmak,
  • İflas etmemiş ya da iflas etmiş olsa bile itibarını hükmen yeniden kazanmış olmak,
  • Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından hapis cezasına mahkum olmamak,
  • Askı (Borçlu) listesinde bulunmamak (İçinde bulunulan yıldan önceki iki yıldan itibaren aidat ödemeyen üyeler) gerekmektedir.

Üyelikleri askıda (İçinde bulunulan yıldan önceki iki yıldan itibaren aidat ödemeyen üyeler) olanlar, seçmen listeleri onaylandıktan sonraki  ilan süresi sonuna kadar, (28 Mart 2018 Çarşamba saat 17:00) aidat borçlarının tamamını ödedikleri takdirde, Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’na seçim listesine eklenmek istediklerine dair bir dilekçeyle, dilekçe ekinde dekont ve Ticaret Sicili Müdürlüğü’nden alacakları seçim yetki belgesini ekleyip başvurarak (tüzel kişi temsilcisi ise), kayıtlı bulundukları meslek gruplarındaki seçmen listelerine dahil edileceklerdir. Seçmen listelerinin ilan süresi bittikten sonra seçim listesine eklenmek mümkün olmayacaktır.

Oy kullanma esnasında, tüzel kişi temsilcileri Ticaret Sicili Müdürlüğü’nden alacakları seçim yetki belgesi ile beraber nüfus cüzdanlarını, gerçek kişiler ise sadece nüfus cüzdanlarını Seçim Sandık Kurulu’na sunacaklardır.

Oda Organ seçimlerinin Odamız ve İlimiz için hayırlara vesile olmasını dileriz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

X