Yönetmelik Değişikliği Hakkında

duyuru

Sayın Üyemiz,

TOBB’dan Odamıza iletilen yazıda;

Bilindiği üzere ülkemizin 30/11/2005 tarih ve 5434 Sayılı Kanun ile taraf olduğu “Tehlikeli Malların Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına ilişkin Avrupa Anlaşması (ADR) çerçevesinde yürürlüğe giren 24/10/2013 tarih ve 28801 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak tehlikeli malların taşınması gerekmektedir.

Bu defa, 31/12/2015 tarih ve 29579 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına dair Yönetmelik ile 24/10/2013 tarihli ve 28801 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelikte muhtelif değişiklikler yapılmıştır.

Bu kapsamda ekte detayları sunulan tanım, zorunluluk ve cezai hükümler eklenmekle birlikte yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi 1 inci fıkrası gereğince, tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan ve yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte trafik siciline tescilli ve Taşıt Uygunluk Belgesi/ADR Uygunluk Belgesi bulunmayan taşıt sahiplerinin 01/07/2016 tarihine kadar taşıtlarına uygunluk değerlendirmesi yaptırmak ve Taşıt Durum Tespit Belgesi almaları zorunludur.

Yönetmeliğin 2 nci maddesine göre de tehlikeli maddelerin yurt içindeki taşımasında kullanılan ve bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte trafik siciline tescilli ve “Taşıt Uygunluk Belgesi / ADR Uygunluk Belgesi” bulunmayan ve Taşıt Durum Tespit Belgesi almış olan taşıt sahipleri:

a) 2005-2014 model taşıtlar için 31/12/2016 tarihine kadar,

b) 1996-2004 model taşıtlar için 31/12/2017 tarihine kadar,

c) 1995 model ve öncesi taşıtlar için 31/12/2018 tarihine kadar,

Bakanlığın belirleyeceği usul ve esaslara göre Bakanlıktan veya Bakanlığın yetkilendirdiği kurum/kuruluştan Taşıt Uygunluk Belgesi /ADR Uygunluk Belgesi almak zorundadırlar. Taşıt Durum Belgesi almayan taşıtlara söz konusu yönetmeliğin 28 inci maddesi 4 üncü fıkrası (e) bendi gereğince para cezası uygulanacağı belirtilmektedir.

Ayrıca 1 Temmuz 2016 tarihine kadar bahsi geçen Taşıt Durum Belgesi alınmayan araçların ve yukarıda belirtilen model yıllarına göre belirtilen tarihlere kadar Taşıt Uygunluk Belgesi /ADR Uygunluk Belgesi alınmayan taşıtların da tehlikeli madde taşımacılığında kullanılamayacağı ve dolum tesislerinde kabul edilmeyeceği bilgisi şifahi olarak alınmıştır.

EK: Resmi Gazete’de Yayımlanan Yönetmelik

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla

X