Askıya Alma Rejimi

duyuru

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından odamıza gönderilen 18.11.2016 tarih 22150 sayılı yazıda;

Bilindiği üzere, Ülkemiz ile AB arasında ihdas olunan 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı’nın 13 üncü Maddesi uyarınca sanayi ürünlerinde gümrük vergileri karşılıklı olarak sıfırlanmış olup, üçüncü ülkelere ise Ortak Gümrük Tarifesi uygulanmaktadır.

Diğer taraftan, ucuz hammadde temin etmek suretiyle sanayicimizin rekabet gücünü artırmak, modernize olmalarını sağlamak, tüketici fiyatlarını düşürmek ve yeni iş alanları yaratmak amacıyla, üçüncü ülkelerden gümrük vergisi ile ithal edilen, Ülkemiz ile AB’ye üye ülkelerde yerli üretimi olmayan Gümrük Birliği kapsamındaki hammadde ve yarı mamul niteliğindeki sanayi ürünlerine ilişkin her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girecek şekilde yapılan askıya alma, üretim tüketimi karşılamayan ürünlerde ise kota başvuruları, ülkemiz temsilcilerinin de yer aldığı Avrupa Komisyonu Gümrük Kodu Komitesi Ekonomik Tarife Sorunları Grubu (ETSG) tarafından müzakere edilerek karara bağlanmaktadır.

Bahsi geçen müzakereler sonucu gümrük vergisinin askıya alınması kararlaştırılan ürünler Toplulukla eş zamanlı olarak İthalat Rejimi Kararı Eki V Sayılı Listeye yansıtılmakta, ulusal tarife kontenjanları ise Bakanlar Kurulu Kararı ve kotanın dağıtımına ilişkin yayımlanan Tebliğler çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.

Konu ile ilgili olarak, Ekonomi Bakanlığı’ ndan e-posta aracılığıyla alınan ilgide kayıtlı yazıda 01/07/2017 dönemine yönelik olarak askıya alma ve tarife kontenjanına ilişkin taleplerin alınmış olduğu belirtilmiş olup, bir örneği ilişikte sunulan taleplere sözkonusu yazı ekinde yer verilmiştir. Listede GTP ve tanımları yer alan eşyadan herhangi birini üretimlerinde hammadde olarak kullanan bu eşyada vergi indirimini desteklemek isteyen firmaların bir dilekçe ile ülkemizde üretimi olduğu gerekçesiyle gümrük vergisinin düşürülmesine itiraz etmek isteyen firmaların ise ekte yer alan formlarla birlikte, anılan dilekçe ve formların bir nüshasını aşağıda belirtilen adreslerden TOBB’a göndermek kaydı ile, müracaatların en geç 09/12/2016 tarihine kadar adı geçen Bakanlığın genel evrakına girecek şekilde iletilmesi talep edilmiştir. Konu ile ilgili Bakanlık yetkililerinin iletişim bilgileri aşağıda bildirilmektedir.

İlgili Kişilerin İletişim Bilgileri

Kimyasallar, Maden-Metal ve Tekstil Hammaddeleri:
Müge DAĞLI DURUKAN Uzman T: 03122049979 E: durukanm@ekonomi.gov.tr
Bekir Sıddık KIZMAZ Uzman T: 03122049576 E: kizmazb@ekonomi.gov.tr
Merve BAYATA Uzman Yrd. T: 03122049576 E: mbayata@ekonomi.gov.tr
M.Burak ATEŞTENYILMAZ Uzman Yrd. T:03122049579 E: atesteyilmazmb@ekonomi.gov.tr
Elektrik-Elektronik, Otomotiv ve Makine Ara Malları:
Halil İbrahim KARATAŞ Uzman Yrd. T:03122049955 E: karatash@ekonomi.gov.tr
Osman SERT Uzman Yrd. T: 0 3122049593 E: osmans@ekonomi.gov.tr
Ömer Furkan YÜKSEL Uzman Yrd. T: 03122049594 E: yukselof@ekonomi.gov.tr
X